چای هندوستان طلالو
چای شکسته ممتاز هندوستان 450 گرم

چای شکسته ممتاز هندوستان

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

چای شکسته کلکته استاندارد 5000

چای شکسته کلکته استاندارد ۵۰۰۰

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

چای قلم سوزنی استاندارد6666

چای قلم سوزنی استاندارد ۶۶۶۶

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

چای قلم سوزنی استاندارد6666

چای قلم سوزنی استاندارد ۵۲۱

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه